Kollaborativ ekonomi: socioekonomiskt, regelverk och policy-frågor

The Collaborative economy: Socioeconomic, Regulatory and Policy Issues

Självständigt arbete: val, nödvändighet och gig-ekonomin

Independent Work: Choice, Necessity and the Gig Economy

Framtidens arbete – Gig-ekonominsuppgång

The Future of Work: The Rise of the Gig Economy

Rapport som diskuterar vad gig-ekonomi är, utmaningar och vad som är bästa praxis inom den.

Vilka är en del av gig-ekonomin? Teknologiska plattformsföretag, arbetare i gig-ekonomin och konsumenter. Utmaningar kring ämnet är att ändra sitt tankesätt kring vad ett arbete är. Tre punkter för att lyckas, bästa praxis tas upp: att känna igen, att registrera och mäta samt att anpassa sig till förändring.

Gig-ekonomins plattformar: välsignelse eller undergång

Gig Economy Platforms: Boon or Bane

Den snabbt växade uppkomsten av gig-ekonomi plattformar som använder digital teknologi har skapat en intensiv debatt kring de ekonomiska- och sociala konsekvenserna. Rapporten ämnar ge en översikt över de senaste rönen. De diskuterar både utmaningar och möjligheter med gig-ekonomin.

Uppkomsten av sociala företag

The rise of the social enterprise

Rapporten går igenom uppkomsten kring samhällsföretag, definition av vad dessa verksamheter är, vikten av humankapital och dess inverkan på samhällsföretag och trender i världen.